Algemene voorwaarden                                                                       

Opgemaakt 15-05-2018

Versie: 2018-1

Definities

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: praktijk Merel, geregistreerd bij KvK onder nummer 56607680.
Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
Client: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
Overeenkomst: de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht, vermogen en in overeenstemming van goed vakmanschap uitvoeren.


Beëindiging van de overeenkomst

 1. Annulering door opdrachtgever dient telefonisch of schriftelijk (evt. per mail) te geschieden.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen.


Annuleringsvoorwaarden

 1. Het annuleren van een afspraak door een cliënt dient minimaal 24 uur van tevoren plaats te vinden, anders word de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 2. Indien opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen ten gevolgen van een aan haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat de opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Hier word in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van de opdrachtnemer.


Geheimhouding

 1. Gezien het vertrouwelijk karakter van gesprekken, sessies en andere contacten die tussen opdrachtnemer en coachee/cliënt plaats vinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de coachee/cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft
 2. Opdrachtnemer is behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De coachee/cliënt zal eveneens zorgvuldig met deze relatie omgaan.


Betaling

 1. Betaling dient te geschieden, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum, is de opdrachtnemer in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim zijn, aan opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente.


Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever en/of coachee/cliënt slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtnemer is aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor (letsel)schade, toegebracht aan opdrachtgever, deelnemers en hun eigendommen.
 4. Als opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans, voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 6. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier van de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de coachee/cliënt.


Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten.


Disclaimer: de aangeboden begeleiding mag nooit ter vervanging gezien worden van noodzakelijke medische zorgen. Zij is louter een toegangspoort voor het bereiken van diepe betekenis, ontspanning en heling. Consulteer steeds je arts betreffende de toepasbaarheid van adviezen of aanbevelingen over je symptomen of gezondheidstoestand.